Friday, 14 September 2012

NBE kaa Itihaas


qÉåÌQûMüsÉ MüÐ mÉUϤÉÉ MüÉå sÉåMüU SåzÉ qÉåÇ eÉoÉ ESçaÉÉU AÉrÉÉ jÉÉ
uÉÉå LåÌiÉWûÉÍxÉMü qÉÇeÉU sÉåMüU xÉlÉç mÉNû¨ÉU xÉÉsÉ AÉrÉÉ jÉÉ |
oÉlÉÉD jÉÏ xÉqÉÏÌiÉ eÉoÉ ´ÉÏqÉiÉÏ CÇÌSUÉ aÉÉÇkÉÏ lÉå
lÉåqxÉ MüÐ MüÉåZÉ xÉå LlÉ.oÉÏ.D MüÉ lÉrÉÉ AuÉiÉÉU AÉrÉÉ jÉÉ |

oÉlÉÏ jÉÏ LlÉ oÉÏ D eÉoÉ xuÉiÉÇ§É xuÉÉrÉ¨É xÉÇxjÉÉlÉ
iÉÑqWåû rÉWû ¥ÉÉiÉ WûÉå rÉWû uÉwÉï xÉlÉç oÉrÉÉxÉÏ jÉÉ |

ÍcÉÌMüixÉÉ ÌuÉ¥ÉÉlÉ MüÐ mÉUϤÉÉAÉåÇ qÉåÇ MÑüNû xÉqÉÃmÉiÉÉ AÉrÉå
rÉWûÏ oÉxÉ krÉårÉ sÉåMüU LlÉ.oÉÏ.D lÉå AmÉlÉå MüSqÉ oÉRûÉL |

ApÉÏ iÉÉå oÉÉåQïû 61 ÍcÉÌMüixÉÌMürÉ ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ mÉUϤÉÉ MüUuÉÉiÉÉ Wæû,
CxÉMüÐ AWûiÉÉï SÒÌlÉrÉÉÇ qÉåÇ QûÏ.LlÉ.oÉÏ MüWûsÉÉiÉÉ Wæû |

ApÉÏ iÉÉå oÉÉåQïû ²ÉUÉ mÉëirÉÉÌrÉiÉ xÉÇxjÉÉlÉ Nû: xÉÉæ xÉå erÉÉSÉ Wæû,
oÉRåû MÑüNû lÉÉqÉ CxÉqÉå AÉæU WûqÉÉUÉ rÉWû CUÉSÉ Wæû |

lÉrÉÉ CÌiÉWûÉxÉ sÉåMüU uÉwÉï 2002 AÉrÉÉ
LÄTü.LqÉ.eÉÏ mÉUϤÉÉ MüÉ ÎeÉqqÉÉ oÉÉåQïû Måü WûÉjÉ WûÏ AÉrÉÉ |

rÉWûÉÆ pÉÏ WûqÉlÉå oÉlÉÉrÉÉ xÉÄTüsÉiÉÉ Måü lÉrÉå MüÐÌiÉïqÉÉlÉ
mÉUϤÉÉ xÉÇxjÉÉAÉåÇ qÉåÇ CxÉxÉå oÉRûÉ MÑüNû AÉæU AmÉlÉÉ qÉÉlÉ |

oÉwÉï 2006 sÉåMüU AÉrÉÉ WûqÉÉUÏ SÒUSÍzÉïiÉÉ Måü lÉrÉå xÉÉæmÉÉlÉ
zÉÑà MüÐ OåûsÉÏMüÉälÄTëåÇüÍxÉÇaÉ WûqÉlÉå ÌMürÉå MÑüNû AÉæU lÉrÉå MüÉqÉ |

2008 qÉåÇ WûqÉlÉå ÌMürÉÉ CMü AÉæU lÉD zÉÑÃAÉiÉ
xÉÑmÉUxmÉåzÉsOûÏ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ Måü ÍsÉrÉå WÒûAÉ mÉëuÉåzÉ-mÉUϤÉÉ MüÉ AÉaÉÉeÉ |

MüWûÉå iÉÉå qÉæÇ xÉÑlÉÉEÆ iÉÑqWåû MÑüNû AÉæU lÉD oÉÉiÉ
oÉwÉï 2010 qÉåÇ WûqÉlÉå MüÐ ¤Éå§ÉÏrÉ MüÉrÉÉïsÉrÉÉåÇ MüÐ zÉÑÃAÉiÉ |

ÍsÉZÉlÉå WæÇû MÑüNû lÉrÉå CÌiÉWûÉxÉ 2012-13 qÉåÇ
lÉÏOû-mÉÏeÉÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUåÇaÉå AÉlÉåuÉÉsÉå uÉwÉÉåïÇ qÉåÇ |

xÉÑlÉÉD WûqÉlÉå iÉÑqÉMüÉå AÉeÉ rÉå xÉÉUÏ oÉÉiÉåÇ ZÉÉxÉ
rÉWûÏ Wæû E‹uÉsÉ LlÉ.oÉÏ.D Måü xuÉhÉÏïqÉ ÌuÉMüÉxÉ MüÉ CÌiÉWûÉxÉ ||

No comments:

Post a Comment