Tuesday, 16 October 2012

Bhains ke aage been bajaye


oÉcÉmÉlÉ xÉå WûÏ SÉå mÉëcÉÍsÉiÉ MüWûÉuÉiÉåÇ AYxÉU WûÏ xÉÑlÉiÉÉ AÉ UWûÉ WÕÇû 1. aÉÉrÉ WûqÉÉUÏ qÉÉiÉÉ Wæû.. AÉæU 2. pÉæÇxÉ Måü AÉaÉå oÉÏlÉ oÉeÉÉL...| uÉæxÉå iÉÉå ClÉ SÉålÉÉå MüWûÉuÉiÉÉåÇ MüÐ AmÉlÉÏ mÉëÉxÉÇÌaÉMüiÉÉLÇ WæÇû, ÌMüliÉÑ MüWûÏÇ lÉÉ MüWûÏÇ rÉWû xÉÌSrÉÉåÇ xÉå cÉsÉÏ AÉ UWûÏ WûqÉÉUÏ xÉÉqÉÉÎeÉMü xÉÉåcÉ AÉæU xÉÉqÉÉÎeÉMü urÉuÉxjÉÉ MüÉå pÉÏ CÇÌaÉiÉ MüUiÉÉ Wæû | rÉWû xÉuÉïÌuÉÌSiÉ Wæû ÌMü aÉÉrÉ AÉæU pÉæÇxÉ SÉålÉÉå WûÏ SÒakÉ EimÉÉSMü WæÇû AÉæU rÉWû pÉÏ xÉirÉ Wæû Wæû ÌMü pÉÉUiÉ qÉåÇ MÑüsÉ SÒakÉ EimÉÉSlÉ qÉåÇ 60% xÉå pÉÏ AÍkÉMü pÉÉÌaÉSÉUÏ pÉæÇxÉÉåÇ MüÐ Wæû ÌMüliÉÑ ÌÄTüU pÉÏ ExÉå ÌiÉUxM×üiÉ lÉeÉUÉåÇ xÉå SåZÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû eÉoÉÌMü aÉÉrÉÉåÇ MüÉå mÉÔerÉ ! rÉWûÏ urÉuÉxjÉÉ MüqÉÉåoÉåxÉ pÉÉUiÉÏrÉ xÉqÉÉeÉ, AjÉïurÉuÉxjÉÉ LuÉÇ UÉeÉlÉÏÌiÉ qÉåÇ ÌSZÉiÉÏ Wæû | EimÉÉSlÉ Måü AÍkÉMüÉÇzÉ pÉÉaÉ qÉåÇ ÌMüxÉÉlÉÉåÇ AÉæU MüÉqÉaÉÉUÉåÇ MüÉ rÉÉåaÉSÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMüliÉÑ ´ÉårÉ urÉuÉxÉÉrÉÏ, MüÉUÉåoÉÉUÏ LuÉÇ xÉåuÉÉ ¤Éå§É Måü AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ MüÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉÉå AÉSUÍhÉrÉ AÉæU mÉÔerÉ oÉlÉ eÉÉiÉå WæÇû | pÉæÇxÉ Måü ÌiÉUxM×üiÉ WûÉålÉå Måü qÉÑZrÉ MüÉUhÉ WæÇû (1) ExÉMüÐ MÑüÃmÉiÉÉ, (2) ExÉMüÉ qÉÇSoÉÑή LuÉÇ AxÉprÉ urÉuÉWûÉU LuÉÇ (3) AlrÉ uÉaÉï (aÉÉrÉÉåÇ) ²ÉUÉ ElÉMåü ´ÉqÉ MüÉ AmÉWûUhÉ | CxÉMåü ÌuÉmÉËUiÉ aÉÉrÉåÇ xÉÑÇSU LuÉÇ xÉprÉ xÉqÉfÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû AÉæU pÉæÇxÉÉåÇ Måü EimÉÉSlÉ (´ÉqÉ) MüÉ AmÉWûUhÉ MüU ExÉå AmÉlÉÏ oÉëÉÇÌQÇûaÉ pÉÏ MüUlÉå MüÐ ¤ÉqÉiÉÉ UZÉiÉÏ WæÇû | rÉWûÏ oÉÉiÉ AÉeÉ Måü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ÌSZÉiÉÏ Wæû | AYxÉU WûÏ xÉÑÇSUiÉÉ (pÉsÉå WûÏ uÉWû oÉåuÉMÑüÄTü YrÉÉåÇlÉÉ WûÉå) AYxÉU WûÏ ÌMüxÉÏ AlrÉ mÉËU´ÉqÉÏ Måü ´ÉqÉ MüÉ AmÉWûUhÉ MüU sÉåiÉÏ Wæû AÉæU ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ ´ÉqÉ Måü AÉxÉÉlÉ eÉÏuÉlÉ eÉÏ sÉåiÉÏ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU oÉÑήeÉÏÌuÉ LuÉÇ xÉprÉ MüWåû eÉÉlÉåuÉÉsÉå sÉÉåaÉ ÌMüxÉÉlÉÉåÇ LuÉÇ MüÉqÉaÉÉUÉåÇ Måü ´ÉqÉ MüÉ AmÉWûUhÉ MüU ElÉMåü EimÉÉSlÉÉåÇ mÉU AmÉlÉÏ oÉëÉÇÌQÇûaÉ MüU qÉÑlÉÉÄTåü AÉæU ´ÉårÉ MüÉ AÍkÉMüÉÇzÉ ÌWûxxÉÉ WûQû.mÉ sÉåiÉå WæÇû, AÉæU CxÉ mÉëMüÉU xÉå xÉqÉÉeÉ qÉåÇ LMü AÉSUhÉÏrÉ xjÉÉlÉ oÉlÉÉiÉå WæÇû | eÉoÉÌMü uÉÉxiÉÌuÉMü ´ÉÍqÉMü sÉÉåMü urÉuÉWûÉU MüÐ AmÉlÉÏ MÑüNû MüÍqÉrÉÉåÇ MüÐ uÉeÉWû xÉå EmÉWûÉxÉ AÉæU ÌiÉUxMüÉU WûÏ mÉÉiÉÉ Wæû| CxÉå xÉÇrÉÉåaÉ WûÏ MüWû xÉMüiÉå WæÇû ÌMü ÌuÉµÉ qÉåÇ xÉoÉxÉå erÉÉSÉ pÉæÇxÉå pÉÉUiÉ qÉåÇ mÉÉD eÉÉiÉÏ WæÇû AÉæU ÌuÉµÉ qÉåÇ xÉoÉxÉå erÉÉSÉ xÉxiÉå ´ÉqÉ pÉÏ pÉÉUiÉ qÉåÇ WûÏ Wæû| CxÉqÉå pÉÏ SÉå UÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü pÉæÇxÉ Måü SÕkÉ MüÐ aÉÑhÉuɨÉÉ aÉÉrÉ Måü SÕkÉ xÉå AÍkÉMü WûÉåiÉÏ Wæû , mÉU oÉcÉmÉlÉ xÉå WûÏ eÉWûÉÇ WûqÉåÇ aÉÉrÉÉåÇ Måü ÍsÉrÉå LlÉåMüÉå MüWûÉuÉiÉå AÉæU sÉÍsÉiÉ ÌlÉoÉÇkÉ ÍsÉZÉlÉÉ ÍxÉZÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWûÏÇ pÉæÇxÉÉåÇ Måü ÍsÉrÉå oÉxÉ pÉæÇxÉ Måü AÉaÉå oÉÏlÉ oÉeÉÉL... eÉæxÉÏ MüWûÉuÉiÉå WûÏÇ mÉRûÉD eÉÉiÉÏ WæÇû AjÉuÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉsÉå rÉÉ qÉÉåOåû Måü ÍsÉrÉå urÉÇaÉuÉzÉ rÉÉ ÍcÉRûÉlÉå Måü ÍsÉrÉå pÉæÇxÉ zÉoS MüÉ CxiÉåqÉÉsÉ ÍxÉZÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû|  ÎxjÉÌiÉ iÉÉå rÉWû Wæû ÌMü oÉWÒûiÉåUÉå zÉWûUÏ oÉŠå eÉÉå WûU UÉåeÉ pÉæÇxÉ MüÉ SÒkÉ mÉÏMüU oÉQåû. WûÉå UWåû WæÇû ElWåû rÉSÏ pÉæÇxÉ ÌSZÉÉ ÌSrÉÉ eÉÉL iÉÉå bÉ×hÉÉ CxÉ WûS iÉMü mÉlÉmÉ cÉÑÌMü WûÉåiÉÏ Wæû ÌMü uÉÉå SÕkÉ mÉÏlÉÉ NûÉåQû. SåÇ | sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ LåxÉÏ WûÏ EmÉå¤ÉÉ AÉæU ÌiÉUxMüÉU SæÌlÉMü eÉÏuÉlÉ qÉåÇ ÌMüxÉÉlÉÉåÇ AÉæU MüÉqÉaÉÉUÉåÇ Måü mÉëÌiÉ SåZÉlÉå MüÉå ÍqÉsÉiÉÏ Wæû | CxÉ sÉåZÉ Måü ²ÉUÉ qÉæÇ ÌMüxÉÏ xÉÉqÉÉÎeÉMü rÉÉ AÉÍjÉïMü mÉËUuÉiÉïlÉ MüÉ qÉäÉQûsÉ SålÉå MüÉ mÉërÉ¦É lÉWûÏÇ MüU UWûÉ WÕÇû, oÉxÉ CiÉlÉÉ MüWûlÉå MüÉ mÉërÉ¦É MüU UWûÉ WÕûÇ ÌMü WûqÉ EimÉÉSlÉ Måü mÉëqÉÑZÉ ´ÉqÉzÉÌ£ü ÌMüzÉÉlÉÉåÇ AÉæU MüÉqÉaÉÉUÉåÇ MüÉå MüqÉ xÉå MüqÉ EmÉå¤ÉÉ AÉæU ÌiÉUxMüÉU MüÐ S×̹ xÉå lÉÉ SåZÉåÇ AÉæU ElWåÇû EÍcÉiÉ xÉqqÉÉlÉ AÉæU mrÉÉU AuÉzrÉ SåÇ 

No comments:

Post a Comment